TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

Taşıma sözleşmesi

Taşıma sözleşmesi; taşıyıcı, yolcu ya da eşyayı bedel karşılığında bir yerden alarak, başka bir yere taşımayı kabul edilen sözleşme olarak ifade edebiliriz. Yani, taşıma sözleşmesinden bahsedebilmek için  bir taşıyıcının olması, taşıyıcının taşıma işlemini bir bedel karşılığında yapması ve yolcu ya da eşya taşıma işini yapması gibi hususların bir arada olması gerekir. Taşıma sözleşmesinin kurulması bakımından Türk Ticaret Kanununda herhangi bir geçerlilik şartı aranmadığı gibi, taşıma senedi düzenlenmesi zorunluluğu da yoktur.

Taşıma sözleşmesinin genel hükümlerinden yukarıda bahsettik. Taşıma sözleşmesinin unsurlarına da bakacak olursak bunları, taşıma işinin üstlenilmesi ve ücret olarak sıralayabiliriz. Taşıma İşinin Üstlenilmesine ise şu şekilde bir açıklama getirebiliriz. Taşıma için, yolcu veya eşyanın bir yerden diğerine götürülmesini ifade eder demiştik. Yolcu ya da eşyanın götürüleceği yerin, mutlak surette sözleşme yapılırken belirlenmesine gerek yoktur. Bu yer, sözleşme ile tanınan yetkiye dayanılarak, gönderen veya üçünün bir kişi tarafından sonradan da saptanabilir. Taşımanın sona ereceği yerin, taşımanın başladığı yerden belirli bir uzaklıkta olması gerekmez. Dolayısıyla aynı apartman içinde, ev eşyalarının bir kattan diğerine götürülmesi de taşıma olarak nitelendirilebilir. Taşıma sözleşmesinin kurucu unsurlarından bir tanesi de taşıma işleminin ücret karşılığında yapılmasıdır. (TTK 850/2.md.) Dolayısıyla ücretsiz yapılan taşımalar teknik anlamda taşıma sözleşmesi olarak nitelendirilemez ve TTK’ nın taşıma sözleşmelerine ilişkin hükümleri uygulanamaz. Bunlar hakkında genel kural gereği niteliğine uygun düştüğü ölçüde Borçlar Kanunun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.

Taşıma sözleşmesinin kuruluşu olarak TTK’ nın taşıma işlerine ilişkin genel hükümlerinde taşıma sözleşmesinin tanımı yapılmamış olsa da; eşya taşımaya ilişkin ikinci kısmında taşıma sözleşmesinin kuruluşuna ilişkin özel bir hüküm düzenlenmiştir. TTK’ nın 856/2.maddesine göre “taşıma senedi düzenlenmemiş olsa bile, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile taşıma sözleşmesi kurulur. Eşyanın taşıyıcıya teslimi, taşıma sözleşmesinin varlığına karinedir” hükmünü içermektedir. Bu nedenle taşıma sözleşmeleri herhangi bir geçerlilik şekline tabii değildir. Ancak, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ispat kolaylığı sağlar.

Taşıma Sözleşmesinin Tarafları ve Sözleşmeyle İle İlgili Diğer Kişiler

  1. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları
  2. Gönderen: Taşıyıcının karşısındaki tarafını oluşturan ve bu sözleşmeyi kendi adına yapan kişi.
  3. Taşıyıcı: Eşya ve yolcu taşıma işini veya ikisini birden üstlenen kişi.
  4. Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Diğer Kişiler
  5. Gönderilen: Taşınan eşyanın yolculuk sonunda teslim edileceği kişi.
  6. Taşınacak Eşyanın Sahipleri: Çoğunlukla gönderen ve gönderilenin taşınan eşyanın sahibidir. Bu durumda TTK’ daki gönderen ve gönderilene ilişkin hükümler uygulanır. Ancak eşyanın sahibinin gönderen veya gönderilen olmaması da mümkündür. Bu halde eşya sahibinin TTK’ nın taşıma işlerine ilişkin hükümlerinden yararlanması mümkün değildir, ancak genel hükümlerden yararlanması mümkündür. Örneğin, eşyanın maliki, gerekli koşulların varlığı halinde B.K’ nın 49.maddesindeki haksız fiil hükümlerine dayanabilir.

TTK’ nın dördündü kitap bölümünde taşıma işlemleri düzenlenmiştir. Bu bölümün birinci kısmında genel hükümler, ikinci kısmında eşya taşıma, üçüncü kısmında taşınma eşyası taşıma, dördüncü kısmında değişik tür araçlar ile taşıma, beşinci kısmında yolcu taşıma, altıncı kısmında taşıma işleri komisyoncusu düzenlenmiştir.

Yorum Bırakınız